Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

De onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen From Paris To Alice en de consument. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. De klant aanvaardt door een bestelling te plaatsen deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 

2. Identiteit van de ondernemer

From Paris To Alice

Onze-Lieve-Vrouwestraat 137

2800 Mechelen

België

 

E-mailadres: info@from-paris-to-alice.be

Ondernemingsnummer: BE0720.606.565

 

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. De betaling kan enkel geschieden via de betaalmodules zoals deze op de website voorkomen. Alvorens wij met je bestelling aan de slag gaan, hebben wij het recht om een vooruitbetaling van de klant te verlangen, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de klant.

 

4. Verzending

From Paris To Alice levert wereldwijd. Deze verzendingen gebeuren door een externe koerierdienst, aangesteld door From Paris To Alice. Wij doen ons best om de levering tijdig te doen, in het algemeen zal de verzending plaatsvinden binnen 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Een vertraging in levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de koper. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten.

 

Elke verzending wordt voorzien van een unieke barcode die online opgevolgd kan worden. Bij problemen met de levering, kan de koper contact opnemen met de transporteur. Verder is From Paris To Alice niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper.

 

5. Bestellingen

Pas nadat we een bestelling schriftelijk bevestigd hebben zijn we eraan gebonden. Informatie omtrent de artikelen, prijs en levering worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet van toepassing op cadeaubonnen, alsook zijn deze niet cumuleerbaar met andere acties.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven volledige eigendom van From Paris To Alice tot de volledige betaling gebeurd is. Indien deze laatste niet wordt voldaan hebben wij het recht om de goederen terug te eisen op kosten van de koper. In geval van wanbetaling van de volledige prijs of een deel van de prijs, zal From Paris To Alice de consument in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te betalen binnen een termijn van 30 dagen. Betaalt de consument niet binnen deze termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat er een nadere ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een jaarlijkse rente van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro.

 

7. Klachten

Indien er klachten zijn, helpen wij graag. De klant kan ons steeds contacteren via info@from-paris-to-alice.be. Bij effectieve bestellingen moeten klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

 

8. Garantie

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Enkel bij het gevolg van opzet of grove fout staan wij in voor de schade. De aanspraak op garantie vervalt indien de consument zonder toestemming van From Paris To Alice reparaties of ander werk bij de levering heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren.

 

9. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding hiervan moet schriftelijk gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en met een aangetekende brief op het adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 137, 2800 Mechelen.

 

Na ontvangst van het teruggestuurde product verbindt de verkoper zich ertoe om binnen de 30 dagen het door de koper betaalde aankoopbedrag terug te betalen (exclusief verzendingskosten), dit enkel en alleen als het product binnen de 14 kalenderdagen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat, voorzien van alle originele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper wordt bezorgd. Wij adviseren de consument om het teruggestuurde product terug te sturen in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan From Paris To Alice een schadevergoeding van de consument eisen die evenredig is aan de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft (artikel VI.51 , §2 WER).

 

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Indien de terugzending niet conform is met het voorgaande is de verkoper niet verplicht tot betaling van enig bedrag, en blijft deze eigendom van de koper: binnen de 14 dagen kan de koper het artikel dan terug ophalen bij de verkoper. Risico’s bij terugzending van het product alsook de kost worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

10. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

11. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinaties, niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

12. Privacy

Bij een online bestelling hebben wij de gegevens van de consument nodig. Door deze te plaatsen, geeft de klant toestemming om deze te gebruiken. Uiteraard blijven deze privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database. De gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie, levering, facturatie van From Paris To Alice. De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Zo respecteert From Paris To Alice de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de nieuwe GDPR-wetgeving. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u zich wenden tot de Privacycommissie, gelegen in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

13. Scheidbaarheid

De nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden leidt alleen tot de niet-toepassing ervan en heeft geen invloed op de andere algemene voorwaarden.

 

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

VOLG ONS OP INSTAGRAM @fromparistoalice